Care Instruction

คำแนะนำและการดูแลรักษา

แนะนำให้ใช้ผ้ารองกันเปื้อนและผ้าปูที่นอนก่อนเริ่มใช้งาน

แนะนำให้หมุนที่นอนทุกๆ 5-6 เดือน เพื่อยืดอายุการใช้งาน

ไม่ควรกระโดดหรือยืนบนที่นอน เนื่องจากจะทำให้ที่นอนได้รับน้ำหนักเฉพาะจุด

ไม่ควรเหยียบหรือวางของที่มีน้ำหนักมากๆในบริเวณขอบของที่นอน

หากมีการเคลื่อนย้ายที่นอน ควรยกในแนวตั้งและต้องยกพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้าง

Warranty Terms and Conditions

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • บริษัทฯ ยินดีรับประกันซ่อมตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในกรณีที่นอนชำรุด หรือบกพร่องจากการผลิต (ยกเว้นค่าขนส่งไป-กลับมายังบริษัทฯ ผู้ชื้อจะต้องเป็นผู้รับชำระ)
 • อาจมีการเสื่อมสภาพของชั้นวัตถุดิบ (อัตราเฉลี่ย 5-15% ต่อปี) เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ซึ่งจะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

 • ผ้าหุ้มที่นอนไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

 • บริษัทฯ จะไม่ขยายเวลารับประกันที่นอนในกรณีที่มีการเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้า

 • การรับประกันที่นอนจะไม่มีผล เมื่อความเสียหาย/ชำรุดเกิดจากการใช้งานผิดประเภทหรือเจตนาทำให้ที่นอนเสียหายจากผู้ใช้ ดังต่อไปนี้

  • ไม่ลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายใน 7 วัน ผ่านช่องทางที่บริษัทฯกำหนด
  • ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, เหตุการณ์สุดวิสัย

  • การรีดผ้าบนที่นอน เพราะจะทำให้ผ้าหุ้มที่นอนขาดหรือชั้นรองรับภายในเสียหายและเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด

  • การเหยียบบนขอบเฟรมที่นอนหรือใช้ของที่มีน้ำหนักมากดทับบนขอบที่นอน
  • ความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายที่นอนอย่างผิดวิธี เช่น การหัก พับ และมัดเชือกอย่างรุนแรง จนเฟรมที่นอนหรือขอบที่นอนยุบเสียหาย (ยกเว้นรุ่นที่ระบุว่าพับได้ และต้องพับในตำแหน่งที่มีเครื่องหมายระบุไว้เท่านั้น)